Żurawie przewoźne i przenośne HDS

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4. 
Dozorem technicznym nazywamy :

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in. :

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30. 
Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34. 
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy ;

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41. 
Obowiązki obsługującego określone są :

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43. 
Jednostka dozoru technicznego jest :

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49. 
Decyzja wydana przez UDT :

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

55. 
Instrukcja eksploatacji to :

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61. 
Obsługującemu nie wolno :

62. 
Formami dozoru technicznego są :

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70. 
Instrukcja stanowiskowa :

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74. 
Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75. 
Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76. 
Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80. 
Do parametrów żurawia zaliczamy :

81. 
Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :

82. 
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

83. 
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :

84. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :

85. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie :

86. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :

87. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :

88. 
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych :

89. 
Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) :

90. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

91. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :

92. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

93. 
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób :

94. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :

95. 
Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?

96. 
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go :

97. 
Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?

98. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :

99. 
Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?

100. 
W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :

101. 
Moment wywracający żurawia wzrasta :

102. 
W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :

103. 
Wysięg żurawia przeładunkowego :

104. 
Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego :

105. 
Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a :

106. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

107. 
Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez :

108. 
Wysięgnik teleskopowy żurawia :

109. 
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

110. 
Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego :

111. 
Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ :

112. 
Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku :

113. 
Przedstawiony rysunek pokazuje :

114. 
Przedstawiony rysunek określa wskazania dla :

115. 
Przedstawiony rysunek określa wskazania :

116. 
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :

117. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :

118. 
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

119. 
Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

120. 
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

121. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :

122. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :

123. 
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :

124. 
Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podporą jest :

125. 
Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

126. 
Blokada transportowa podpór żurawi służy do :

127. 
Sterowanie bezpośrednie to :

128. 
Sterowanie pośrednie to :

129. 
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

130. 
Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

131. 
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to :

132. 
Graniczne parametry zużycia haka określa :

133. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

134. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

135. 
Stan techniczny haka określa się na podstawie :

136. 
W celu regeneracji haka możemy :

137. 
Karta haka jest to :

138. 
Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to :

139. 
Podpora żurawia to :

140. 
Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed :

141. 
Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :

142. 
Kryteria zużycia lin to miedzy innymi :

143. 
Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane :

144. 
Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu :

145. 
Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z :

146. 
Elementy budowy haka to :

147. 
Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która :

148. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia :

149. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia :

150. 
Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest :

151. 
W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych :

152. 
O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy :

153. 
Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona :

154. 
Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :

155. 
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien :

156. 
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

157. 
Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek :

158. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

159. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

160. 
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący :

161. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać :

162. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza :

163. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy :

164. 
Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest :

165. 
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :

166. 
O ile producent nie określa inaczej, skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić :

167. 
Do parametrów żurawia zaliczamy :

168. 
Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek :

169. 
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować :

170. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się :

171. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :

172. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg :

173. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg :

174. 
Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

175. 
Praca żurawia bez podpór :

176. 
Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest :

177. 
Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :

178. 
Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem :

179. 
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ :

180. 
Układanie podkładów pod podpory żurawia :

181. 
Podkładów pod podpory nie stosuje się :

182. 
Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może :

183. 
Podpory żurawia należy rozstawiać :

184. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu :

185. 
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

186. 
Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu :

187. 
Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej :

188. 
Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z :

189. 
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV:

190. 
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV:

191. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :

192. 
Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest :

193. 
Dopuszczalną odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się :

194. 
Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest :

195. 
Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :

196. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy :

197. 
Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się :

198. 
W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?

199. 
Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia :

200. 
Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest :

201. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

202. 
Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia :

203. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi :

204. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi :

205. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza :

206. 
Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek :

207. 
W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaką pokonuje ładunek :

208. 
Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna :

209. 
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować :

210. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4 t :

211. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4 t :

212. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

213. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

214. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m :

215. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m :

216. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t :

217. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t :

218. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

219. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

220. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m :

221. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m :

222. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg :

223. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg :

224. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

225. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

226. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m :

227. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m :

228. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg :

229. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

230. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

231. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 7,2 m :

232. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg :

233. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg :

234. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

235. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

236. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,25 m :

237. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 17 m :

238. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

239. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T :

240. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T :

241. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi :

242. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

243. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T :

244. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T :

245. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg :

246. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg :

247. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

248. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

249. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,35 m :

250. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,35 m :

251. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg :

252. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg :

253. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

254. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

255. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13,9 m :

256. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,95 m :

257. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :

258. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :

259. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :

260. 
Trawersa służy do :

261. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

262. 
Skrót DOR oznacza :

263. 
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

264. 
Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

265. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

266. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

267. 
Na rysunku pokazana jest :

268. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (ha a) dla zawiesia dwucięgnowego :

269. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :

270. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :

271. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :

272. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

273. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

274. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

275. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

276. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

277. 
Poniższy rysunek przedstawia :

278. 
Poniższy rysunek przedstawia :

279. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

280. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

281. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

282. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

283. 
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

284. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

285. 
Zawiesie to :

286. 
Zawiesia możemy podzielić :

287. 
DOR zawiesia pasowego można określić :

288. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

289. 
Zawiesia łańcuchowe :

290. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy, a stosowany w zawiesiu może wynieść :

291. 
Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :

292. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

293. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

294. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

295. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

296. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

297. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

298. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

299. 
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

300. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a :

301. 
Kąty a i þ w odniesieniu do zawiesi:

302. 
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

303. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

304. 
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :

305. 
Poniższy rysunek przedstawia :

306. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

307. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :

308. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :

309. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

310. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :

311. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :

312. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :

313. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :

314. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

315. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

316. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

317. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

318. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

319. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

320. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

321. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

322. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

323. 
Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :

324. 
Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :

325. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top