podesty ruchome przejezdne

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4. 
Dozorem technicznym nazywamy :

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :

20. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

21. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

22. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

23. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

24. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

25. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in. :

26. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

27. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy :

28. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

29. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

30. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

31. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

32. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

33. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

34. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :

35. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

36. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

37. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

38. 
Przeciążanie LJTB w trakcie pracy :

39. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

40. 
Obowiązki obsługującego określone są :

41. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

42. 
Jednostką dozoru technicznego jest :

43. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

44. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

45. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych :

46. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

47. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

48. 
Decyzja wydana przez UDT :

49. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

50. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

51. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :

52. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

53. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

54. 
Instrukcja eksploatacji to :

55. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

56. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

57. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

58. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych jest :

59. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

60. 
Formami dozoru technicznego są :

61. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

62. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

63. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

64. 
Instrukcja stanowiskowa :

65. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, obsługujący :

66. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

67. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

68. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

69. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

70. 
Wysięg podestu to :

71. 
Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest :

72. 
0 ile wytwórca nie określi inaczej, przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż :

73. 
Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są :

74. 
Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która :

75. 
W przypadku podestów, gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać :

76. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalny udźwig podestu :

77. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej :

78. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ poprawne parametry pracy podestu :

79. 
Przedstawiony rysunek określa :

80. 
Przedstawiony rysunek określa :

81. 
Przedstawiony rysunek określa :

82. 
Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza :

83. 
Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest :

84. 
Przedstawiony rysunek określa :

85. 
Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza :

86. 
Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego, realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej, po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :

87. 
Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego, realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej, po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :

88. 
Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu :

89. 
Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się :

90. 
Przedstawiony rysunek określa :

91. 
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje :

92. 
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje :

93. 
Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje :

94. 
Przedstawiony symbol określa :

95. 
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą, to oznaczony na rysunku element :

96. 
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to :

97. 
Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych :

98. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :

99. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :

100. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :

101. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :

102. 
Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest :

103. 
Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego :

104. 
Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ :

105. 
Podpory podestów ruchomych mają za zadanie :

106. 
Kolumna obrotowa podestu :

107. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

108. 
Zmiana wysięgu może być realizowane przez :

109. 
Wysięgnik teleskopowy podestu :

110. 
Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed :

111. 
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

112. 
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :

113. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest :

114. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu :

115. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :

116. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :

117. 
Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów :

118. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

119. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest :

120. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

121. 
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób :

122. 
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej :

123. 
W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

124. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :

125. 
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

126. 
Co to jest "krawędź wywrotu"?

127. 
Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi :

128. 
Podesty ruchome są przeznaczone do :

129. 
Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :

130. 
Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :

131. 
Korekty rozstawienia podpór można dokonać :

132. 
Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej :

133. 
Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycję transportową zabezpiecza przed :

134. 
Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym :

135. 
Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej :

136. 
Na platformie roboczej mogą znajdować się :

137. 
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

138. 
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

139. 
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :

140. 
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :

141. 
Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu :

142. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu :

143. 
Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej :

144. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi ;

145. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi :

146. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi :

147. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :

148. 
Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest :

149. 
Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest :

150. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ prawidłowe parametry podestu :

151. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ prawidłowe parametry podestu :

152. 
Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku :

153. 
W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza :

154. 
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :

155. 
Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że :

156. 
Sprawne dźwignie sterujące :

157. 
W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania :

158. 
W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy :

159. 
Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien :

160. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się :

161. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi :

162. 
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu :

163. 
Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :

164. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu, operator sprawdza m.in. :

165. 
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy :

166. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać :

167. 
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :

168. 
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :

169. 
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :

170. 
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :

171. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

172. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :

173. 
Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy :

174. 
Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego :

175. 
Układanie podkładów pod podpory podestu :

176. 
Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy, operator powinien :

177. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :

178. 
Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się :

179. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

180. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

181. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

182. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m :

183. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m :

184. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :

185. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :

186. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :

187. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

188. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

189. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

190. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m :

191. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :

192. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :

193. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m :

194. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg, uniesionej na wysokość 22 m:

195. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230 kg, uniesionej na wysokość 17 m :

196. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg, uniesionej na wysokość 14 m:

197. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg, uniesionej na wysokość 18 m :

198. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

199. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

200. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

201. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m :

202. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :

203. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m :

204. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m :

205. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg, uniesionej na wysokość 22 m :

206. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg, uniesionej na wysokość 17 m :

207. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 115 kg, uniesionej na wysokość 14 m :

208. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg, uniesionej na wysokość 18 m :

209. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

210. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m :

211. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m :

212. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :

213. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

214. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

215. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m :

216. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m :

217. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :

218. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg :

219. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240 kg :

220. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

221. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

222. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

223. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

224. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m :

225. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :

226. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalną dopuszczalną ilość osób, jaką można podnieść na wysokość 24 m :

227. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalną dopuszczalną ilość osób, jaką można podnieść na wysokość 18 m, przy wysięgu 10 m :

228. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :

229. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

230. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

231. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu, w odległości 6 m od osi obrotu :

232. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu, w odległości 8 m od osi obrotu :

233. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg :

234. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg :

235. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg :

236. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

237. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

238. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa :

239. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top