wózki widłowe specjalizowane

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4. 
Dozorem technicznym nazywamy :

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9. 
Decyzje zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30. 
Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34. 
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41. 
Obowiązki obsługującego określone są :

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43. 
Jednostka dozoru technicznego jest :

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49. 
Decyzja wydana przez UDT :

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

55. 
Instrukcja eksploatacji to :

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61. 
Obsługującemu nie wolno :

62. 
Formami dozoru technicznego są :

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70. 
Instrukcja stanowiskowa :

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74. 
Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75. 
Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76. 
Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80. 
Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81. 
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed :

82. 
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest :

83. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

84. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie :

85. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się :

86. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

87. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

88. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

89. 
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu :

90. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego :

91. 
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest :

92. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa :

93. 
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym :

94. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :

95. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :

96. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :

97. 
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych :

98. 
Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózkach :

99. 
Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to :

100. 
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji :

101. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :

102. 
Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni :

103. 
Widząc świecąca się kontrolkę operator :

104. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje :

105. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje :

106. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w :

107. 
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez :

108. 
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi :

109. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu :

110. 
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111. 
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

112. 
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe :

113. 
W wózkach podnośnikowych, łańcuch mechanizmu podnoszenia, jest :

114. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

115. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

116. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

117. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

118. 
Zapalona lub migająca lampka kontrolna :

119. 
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien :

120. 
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez :

121. 
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny :

122. 
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka :

123. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje :

124. 
Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy :

125. 
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to :

126. 
Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127. 
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza :

128. 
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi :

129. 
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

130. 
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany :

131. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać :

132. 
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

133. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

134. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć :

135. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

136. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

137. 
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi :

138. 
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi :

139. 
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać :

140. 
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje :

141. 
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać :

142. 
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje :

143. 
Akumulatory kwasowe można ładować :

144. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka :

145. 
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest :

146. 
Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna :

147. 
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :

148. 
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek :

149. 
Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać :

150. 
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera :

151. 
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do :

152. 
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować :

153. 
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma :

154. 
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi :

155. 
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza :

156. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka :

157. 
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :

158. 
Po zakończeniu pracy operator powinien :

159. 
Sprawne dźwignie sterujące :

160. 
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje :

161. 
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w :

162. 
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji :

163. 
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać :

164. 
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe, powinien :

165. 
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien :

166. 
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien :

167. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator :

168. 
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując :

169. 
Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców :

170. 
Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien :

171. 
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje :

172. 
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy :

173. 
Ładunek należy transportować :

174. 
Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator :

175. 
Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator :

176. 
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest :

177. 
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien :

178. 
Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy :

179. 
Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany :

180. 
Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy :

181. 
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C :

182. 
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C :

183. 
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału :

184. 
W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm :

185. 
Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać :

186. 
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien :

187. 
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188. 
Przyczyna utraty stateczności wózka może być :

189. 
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona :

190. 
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie :

191. 
Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy :

192. 
Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić :

193. 
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy :

194. 
Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka :

195. 
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy :

196. 
Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły :

197. 
W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator :

198. 
W chwili wywracania się wózka należy :

199. 
Wózek może stracić stateczność na skutek :

200. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić :

201. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi :

202. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

203. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

204. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

205. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

206. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi :

207. 
Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min. :

208. 
Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od :

209. 
Przedstawiony rysunek oznacza :

210. 
Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest :

211. 
Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje :

212. 
W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien :

213. 
W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien :

214. 
Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być :

215. 
Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być :

216. 
Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to :

217. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

218. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

219. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

220. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

221. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

222. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

223. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

224. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

225. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m :

226. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m :

227. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m :

228. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m :

229. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A :

230. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :

231. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A :

232. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :

233. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

234. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

235. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B :

236. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

237. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm :

238. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm :

239. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm :

240. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B :

241. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A :

242. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

243. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

244. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

245. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

246. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

247. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

248. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :

249. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

250. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :

251. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

252. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

253. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

254. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

255. 
Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t :

256. 
Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

257. 
Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3t :

258. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t :

259. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

260. 
Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m :

261. 
Na podstawie diagramu, parametry wózka to :

262. 
Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

263. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

264. 
Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t :

265. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t :

266. 
Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może :

267. 
Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie :

268. 
Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi :

269. 
Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi :

270. 
Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi :

271. 
Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie "2" ?

272. 
Na podstawie diagramu parametry wózka to :

273. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

274. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

275. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t :

276. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top