Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4. 
Dozorem technicznym nazywamy :

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy :

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy :

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in. :

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę, gdy :

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41. 
Obowiązki obsługującego określone są :

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43. 
Jednostką dozoru technicznego jest :

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49. 
Decyzja wydana przez UDT :

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

55. 
Instrukcja eksploatacji to :

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60. 
Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61. 
Obsługującemu nie wolno :

62. 
Formami dozoru technicznego są :

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70. 
Instrukcja stanowiskowa :

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74. 
Masa netto 1000 I wody wynosi ok :

75. 
Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76. 
Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80. 
Po zmianie miejsca lokalizacji żurawia wieżowego :

81. 
Żuraw wieżowy to żuraw :

82. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących uprawniają do :

83. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi wieżowych są wykonywane :

84. 
Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

85. 
Wysięg żurawia wieżowego to :

86. 
Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

87. 
Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego :

88. 
Zmiana wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

89. 
Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

90. 
Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

91. 
Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

92. 
Sposób posadowienia żurawia wynika z :

93. 
Posadowienie żurawia musi być wykonane :

94. 
Wieże żurawi wieżowych :

95. 
Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika muszą być :

96. 
Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

97. 
Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

98. 
W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

99. 
Kolumna obrotowa żurawia :

100. 
Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

101. 
Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

102. 
Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

103. 
Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

104. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

105. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

106. 
Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

107. 
Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

108. 
"Blokada zerowa“ to :

109. 
Przedstawiony rysunek określa :

110. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

111. 
Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

112. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

113. 
Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

114. 
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

115. 
Przeciążenie żurawia to :

116. 
Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

117. 
Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

118. 
Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

119. 
Łącznik krańcowy to :

120. 
Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w włączniki krańcowe :

121. 
Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

122. 
Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany w żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

123. 
Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

124. 
Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

125. 
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

126. 
Graniczne parametry zużycia haka określa :

127. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

128. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

129. 
Stan techniczny haka określa się na podstawie :

130. 
W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

131. 
Karta haka jest to :

132. 
Diagram udźwigu żurawia to :

133. 
Termin "splotka" oznacza :

134. 
Liny stalowe mają zastosowanie między innymi w mechanizmach :

135. 
Kryteria zużycia Iin to między innymi :

136. 
Dopuszczalną ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

137. 
Stabilizator zblocza hakowego to :

138. 
Przedstawiony rysunek dotyczy :

139. 
Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

140. 
Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

141. 
W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

142. 
W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

143. 
Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

144. 
Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

145. 
Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

146. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczną próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

147. 
O ile wytwórca nie określi inaczej statyczną próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

148. 
Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

149. 
Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

150. 
W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

151. 
W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

152. 
Sprawne dźwignie sterujące :

153. 
W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

154. 
Wyłącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :

155. 
Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP, który jest wywołany przez :

156. 
W oparciu o przedstawiony diagram, określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m z ładunkiem 5570 kg, wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

157. 
W oparciu o przedstawiony diagram, określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m z ładunkiem 4630 kg, wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne:

158. 
Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

159. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

160. 
Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

161. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra, powinien :

162. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra, powinien :

163. 
Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

164. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra, powinien :

165. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego, powinien :

166. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :

167. 
Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

168. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

169. 
Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

170. 
W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

171. 
Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :

172. 
Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

173. 
Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

174. 
Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

175. 
Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada :

176. 
Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :

177. 
W oparciu o przedstawiona tabelę, wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

178. 
W oparciu o przedstawioną tabelę, wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia, prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

179. 
Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

180. 
W oparciu o przedstawioną tabelę, wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

181. 
W oparciu o przedstawioną tabelę, wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia, prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

182. 
Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

183. 
W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :

184. 
Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

185. 
Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

186. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

187. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

188. 
Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

189. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m:

190. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 33 m, przy długości wysięgnika 55 m :

191. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg, przy długości wysięgnika 45 m:

192. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t, przy długości wysięgnika 55 m :

193. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

194. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

195. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

196. 
Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

197. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m, przy długości wysięgnika 50 m :

198. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 30 m, przy długości wysięgnika 55 m :

199. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t, przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :

200. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t, przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :

201. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

202. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

203. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :

204. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

205. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

206. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 40 m :

207. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 22 m :

208. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :

209. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :

210. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu :

211. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

212. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

213. 
Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy, przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :

214. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m, przy długości wysięgnika 42 m :

215. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m, przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

216. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg, przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

217. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t, przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

218. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

219. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

220. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

221. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

222. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

223. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

224. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

225. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :

226. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :

227. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :

228. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :

229. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :

230. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :

231. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :

232. 
Trawersa służy do :

233. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

234. 
Skrót DOR oznacza :

235. 
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

236. 
Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

237. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego :

238. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego :

239. 
Na rysunku pokazana jest :

240. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :

241. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :

242. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :

243. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :

244. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

245. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

246. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

247. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

248. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest prawidłowy :

249. 
Poniższy rysunek przedstawia :

250. 
Poniższy rysunek przedstawia :

251. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

252. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

253. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

254. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

255. 
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

256. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

257. 
Zawiesie to :

258. 
Zawiesia możemy podzielić :

259. 
DDR zawiesia pasowego można określić :

260. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

261. 
Zawiesia łańcuchowe :

262. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść :

263. 
Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść :

264. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest nieprawidłowy :

265. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

266. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

267. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

268. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

269. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

270. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu Iinowym wynosi :

271. 
Które z poniższych uszkodzeń, dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

272. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α :

273. 
Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi :

274. 
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

275. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

276. 
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :

277. 
Poniższy rysunek przedstawia :

278. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

279. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym [3 60° wynosi :

280. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kacie wierzchołkowym B 45° wynosi :

281. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

282. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać :

283. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać :

284. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać :

285. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać :

286. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

287. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

288. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

289. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

290. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

291. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

292. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

293. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

294. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

295. 
Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza :

296. 
Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza :

297. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top