Konserwatorzy

Dzień dobry!

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

2. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

3. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji urządzenia konserwujący :

4. Jednostką dozoru technicznego jest :

5. Zakres badania UTB wykonywanego przez inspektora właściwej jednostki dozoru technicznego obejmuje m.in.:

6. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

7. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

8. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych ważne są na terenie :

9. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

10. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

11. Dozorem technicznym nazywamy :

12. Deklaracja zgodności WE to :

13. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

14. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków konserwującego UTB :

15. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB wymagana jest dokumentacja uzupełniająca dla :

16. Obowiązkiem konserwatora jest m.in.:

17. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

18. Wykonanie uzgodnionej naprawy urządzenia technicznego obejmuje m.in.:

19. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

20. Terminy badań okresowych i doraźnych UTB określone są :

21. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez konserwatorów urządzeń technicznych może wynikać :

22. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB należy dołączyć m.in.:

23. Jednostką długości zgodną z układem SI jest :

24. Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących w pomieszczeniach zamkniętych (z pominięciem urządzeń do przemieszczania osób) należy wykonywać nie rzadziej niż :

25. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

26. Urządzenie przedstawione do badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT powinno :

27. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

28. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

29. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

30. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

31. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

32. Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje m.in.:

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

34. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji mogą zostać cofnięte przez :

35. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

36. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

37. Kandydat na konserwatora urządzenia technicznego musi :

38. Resurs urządzenia to :

39. Deklaracja zgodności WE to :

40. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

41. W przypadku przekroczenia resursu UTB :

42. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

43. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w :

44. Wykonanie pomiarów elektrycznych odnotowuje się w :

45. Zawartość dokumentacji uzupełniającej wynika z :

46. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

47. Konserwującemu nie wolno :

48. Czynności konserwujących nie wykonuje się dla UTB, które :

49. Obowiązki konserwującego określone są :

50. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

51. Wniosek o badanie urządzenia technicznego można złożyć :

52. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

54. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

55. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych są :

56. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

57. Która z przedstawionych napraw wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego :

58. Badanie doraźno – eksploatacyjne wykonuje się m.in:

59. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

60. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w :

61. O ile wytwórca nie określi inaczej przegląd stanu konstrukcji nośnej w tym i połączeń rozłącznych i nierozłącznych UTB konserwator wykonuje nie rzadziej niż raz na:

62. Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji może wykonywać przeglądy konserwacyjne :

63. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

64. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

65. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać :

66. Obowiązek sporządzenia dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu UTB spoczywa na :

67. W przypadku nieprzestrzegania przez konserwatora przepisów o dozorze technicznym :

68. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

69. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

70. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

71. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

72. Decyzja wydana przez UDT :

73. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:

74. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

75. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

76. Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności konserwacyjnych są zawarte w :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top