Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Dzień dobry!

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4. Dozorem technicznym nazywamy :

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać :

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący :

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku, eksploatujący :

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19. Nieszczęśliwy wypadek to :

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy :

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30. Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

41. Obowiązki obsługującego określone są :

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43. Jednostką dozoru technicznego jest :

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49. Decyzja wydana przez UDT :

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

55. Instrukcja eksploatacji to :

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60. Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61. Obsługującemu nie wolno :

62. Formami dozoru technicznego są :

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70. Instrukcja stanowiskowa :

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, obsługujący :

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74. Masa netto 1000 l wody wynosi od :

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy, wynosi :

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy, wynosi :

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80. Wciągarka to :

81. Wciągnik to :

82. Wciągarkę przedstawia obraz :

83. Wciągnik przedstawia obraz :

84. Częściami składowymi wciągnika są :

85. Zderzaki to :

86. We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować :

87. We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować :

88. Odboje to :

89. Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie :

90. Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie :

91. Lina zbudowana jest z :

92. Rdzeń liny jest oznaczony numerem :

93. Splotka liny jest oznaczona numerem :

94. Linę sześciosplotkową przedstawia obraz :

95. Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to :

96. Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch :

97. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą :

98. Zapadka w zbloczu hakowym to :

99. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest :

100. Luzownik może służyć :

101. Wskazana na zdjęciu część wciągarki to :

102. Nazwij część wskazaną na zdjęciu :

103. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wciągników są :

104. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są :

105. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie Iinowym ?

106. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego ?

107. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się :

108. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :

109. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" :

110. Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to :

111. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

112. Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone :

113. Skrót GNP to :

114. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :

115. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP ?

116. W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra ?

117. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być :

118. Do podstawowych parametrów wciągnika należy :

119. Istotnym kryterium zużycia haka jest :

120. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :

121. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :

122. Pęknięta splotka Iiny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, że :

123. W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien :

124. Obsługującemu zabrania się :

125. Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

126. Próbę hamulca przeprowadza się :

127. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :

128. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

129. Po zakończonej pracy zblocze hakowe :

130. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?

131. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?

132. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?

133. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

134. Kiedy powinno stosować się trawersę ?

135. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte ?

136. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru ?

137. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki ?

138. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :

139. Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

140. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

141. Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :

142. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra, operator powinien :

143. Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy :

144. Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to :

145. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :

146. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych ww. wciągarkach dwubiegowych ?

147. Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia ?

148. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :

149. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek, gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie :

150. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi :

151. Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie :

152. Ładunki wolno składować :

153. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :

154. Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia :

155. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :

156. Wciągnikiem lub wciągarką nie można podnosić ładunków :

157. Ocena stanu techniczny haka :

158. Obsługujący podejmując ładunek :

159. Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest :

160. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do :

161. Łańcuch nośny powinien być smarowany :

162. Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej) :

163. Wyjęcie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko :

164. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

165. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

166. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

167. Trawersa służy do :

168. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

169. Skrót DOR oznacza :

170. Ładunek na haku dwurożnym zawieszamy :

171. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

172. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

173. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

174. Na rysunku pokazana jest :

175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :

176. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :

177. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :

178. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :

179. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

181. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

182. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

183. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

184. Poniższy rysunek przedstawia :

185. Poniższy rysunek przedstawia :

186. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

187. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

188. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

189. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

190. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

191. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

192. Zawiesie to :

193. Zawiesia możemy podzielić :

194. DOR zawiesia pasowego można określić :

195. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

196. Zawiesia łańcuchowe :

197. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

198. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść :

199. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

200. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

201. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

202. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

203. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

204. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

205. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu Iinowym wynosi :

206. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji ?

207. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

208. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :

209. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

210. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

211. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :

212. Poniższy rysunek przedstawia :

213. Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia wynosi :

214. Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi :

215. Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi :

216. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

217. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55°, nie może przekraczać :

218. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40°, nie może przekraczać :

219. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50°, nie może przekraczać :

220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65°, nie może przekraczać :

221. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

222. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

223. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

224. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

225. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

226. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

227. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

228. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

229. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

230. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

231. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :

232. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top