Żurawie samojezdne

Dzień dobry!

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4. Dozorem technicznym nazywamy :

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać :

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący :

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku, eksploatujący :

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19. Nieszczęśliwy wypadek to :

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy :

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30. Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

41. Obowiązki obsługującego określone są :

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43. Jednostką dozoru technicznego jest :

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49. Decyzja wydana przez UDT :

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

55. Instrukcja eksploatacji to :

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60. Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

61. Obsługującemu nie wolno :

62. Formami dozoru technicznego są :

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70. Instrukcja stanowiskowa :

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, obsługujący :

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74. Masa netto 1000 l wody wynosi od :

75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy, wynosi :

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy, wynosi :

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

80. Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?

81. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :

82. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

83. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :

84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :

85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie :

86. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :

87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :

88. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych :

89. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) :

90. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się :

91 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

92. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :

93. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

94. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :

95. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej do :

96. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

97. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :

98. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

99. Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :

100. Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

101. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :

102. W skład mechanizmu podnoszenia żurawia wchodzi :

103. Moment wywracający żurawia wzrasta :

104. W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :

105. Moment ustalający żurawi samojezdnych :

106. Rozstawione podpory żurawia samojezdnego :

107. Kolumna obrotowa żurawia :

108. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

109. Zmiana wysięgu może być realizowana przez :

110. Wysięgnik teleskopowy żurawia :

111. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

112. Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego :

113. Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ :

114. Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

115. Przedstawiony rysunek pokazuje :

116. Przedstawiony rysunek określa wskazania :

117. Przedstawiony rysunek określa wskazania :

118. Przedstawiony symbol graficzny określa :

119. Który z symboli określa ilość pasm lin zbloczy hakowych?

120. Przedstawiony rysunek określa wskazania :

121. Przedstawiony rysunek określa wskazania :

122. Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o :

123. Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

124. Przedstawiony rysunek informuje operatora o :

125. Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o :

126. Paląca się kontrolka informuje operatora o :

127. Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

128. Wychylenie dźwigni w kierunku 1 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

129. Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

130. Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :

131. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :

132. Praca żurawiem samojezdnym z pęknięta podpora jest :

133. Gdzie w żurawiu znajduje się wyłącznik STOP?

134. Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?

135. Blokada transportowa podpór żurawi służy do :

136. Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

137. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :

138. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi samojezdnych to :

139. Graniczne parametry zużycia haka określa :

140. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

141. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

142. Stan techniczny haka określa się na podstawie :

143. W celu regeneracji haka można :

144. Karta haka to :

145. Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach samojezdnych to :

146. Podpora żurawia to :

147. Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed :

148. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :

149. Podstawową różnicą między żurawiem samojezdnym, a przenośnym jest to, że :

150. Co to jest "krawędź wywrotu" :

151. Diagram udźwigu żurawia jest to :

152. Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowane są z :

153. Kryteria zużycia lin to między innymi :

154. Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :

155. Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

156. W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

157. Żurawiem samojezdnym nie jest żuraw z rysunków :

158. W jaki sposób zabezpiecza się haki przed wypadnięciem ze zblocza?

159. Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowicą wysięgnika?

160. Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

161. Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

162. Wciągarka mechanizmu podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowana jest z :

163. Jakie zabezpieczenia są stosowane w budowie żurawi samojezdnych?

164. Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

165. Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku dół zabezpiecza przed :

166. Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

167. Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :

168. Po zadziałaniu łącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

169. Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra :

170. Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :

171. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

172. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

173. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :

174. Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu samojezdnym :

175. Sprawdzanie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy :

176. Praca żurawiem samojezdnym podczas burzy jest?

177. Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :

178. Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona :

179. Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem :

180. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

181. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

182. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :

183. Zmiana konfiguracji żurawia poprzez zmianę balastu ma wpływ na :

184. Po zmianie masy przeciwwagi operator powinien :

185. Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia :

186. Układanie podkładów pod podpory żurawia :

187. Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :

188. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy operator powinien :

189. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

190. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :

191. Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu :

192. Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej :

193. Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 KV :

194. Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV :

195. Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 do 30 KV :

196. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :

197. Eksploatacja żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości granicznej jest :

198. Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne :

199. Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :

200. O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :

201. Podczas rozładunku materiałów z przyczepy samochodu operator ma obowiązek upewnić się czy :

202. Przed podjęciem prac rozładunkowych operator żurawia ma obowiązek :

203. W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?

204. Podnoszenie ładunków hakiem żurawia bez osprzętu dodatkowego (zawiesi) jest :

205. Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest :

206. Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator :

207. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy operator :

208. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :

209. Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

210. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :

211. Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawia może objawiać się :

212. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

213. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :

214. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterowniczego żurawia operator sprawdza :

215. Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :

216. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :

217. Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek :

218. Nadmiernie rozbujany (rozkołysany) ładunek może spowodować :

219. Informację dotyczącą masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera :

220. Obowiązkiem operatora żurawia jest :

221. Na udźwig żurawia ma wpływ :

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

223. Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zabalastowaniu żurawia masą wynoszącą :

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 12 m, przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%) :

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 10,2 t, przy długości wysięgnika 29 m (wysięgnik 46/46/46/46/46%) :

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m, przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m, przy długości wysięgnika 27,3 m (wysięgnik 92/46/46/46%)?

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można przetransportować na odległość 7 m, przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%, olinowanie 3 pasma) :

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 5 m, przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie) :

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%) :

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%) :

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

239. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t :

240. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t :

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m :

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m :

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m :

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

245. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

246. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m :

247. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 7 m :

248. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m :

249. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t :

250. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 800 kg :

251. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t :

252. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 15 t :

253. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

254. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

255. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m :

256. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

257. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :

258. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t :

259. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

260. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

261. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

262. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m, przy długości wysięgnika 30,4 m :

263. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m, przy długości wysięgnika 60 m (wysięgnik 100/100/100/100/100%) :

264. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m, przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%) :

265. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy, długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%) :

266. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%) :

267. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 34 t, przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%) :

268. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

269. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

270. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 23,1 t :

271. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t :

272. Maksymalny udźwig wynoszący 97 t można podnieść żurawiem z wysięgnikiem teleskopowanym w konfiguracji :

273. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 28 m :

274. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m :

275. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

276. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

277. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m :

278. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 15 m :

279. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m :

280. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t :

281. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg :

282. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 6100 kg :

283. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

284. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

285. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi :

286. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi :

287. Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 30,4 m może przetransportować na odległość 10 m ładunek o maksymalnej masie :

288. W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6,6 t :

289. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m :

290. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można przetransportować na odległość 16 m :

291. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m :

292. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

293. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5 m) wynosi :

294. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 15,1 t (wysięgnik 25,0 m) wynosi :

295. Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie :

296. Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 m może przetransportować na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie :

297. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o masie 20 t przy długości wysięgnika większej niż 13,8 m :

298. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :

299. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

300. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

301. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

302. Trawersa służy do :

303. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

304. Skrót DOR oznacza :

305. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

306. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

307. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

308. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

309. Na rysunku pokazana jest :

310. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

311. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

312. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

313. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :

314. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

315. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :

316. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego : ...........

317. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

318. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

319. Poniższy rysunek przedstawia :

320. Poniższy rysunek przedstawia :

321. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

322. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

323. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

324. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

325. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

326. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

327. Zawiesie to :

328. Zawiesia możemy podzielić :

329. DOR zawiesia pasowego można określić :

330. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

331. Zawiesia łańcuchowe :

332. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :

333. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść :

334. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :

335. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

336. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

337. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

338. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

339. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

340. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

341. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

342. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :

343. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :

344. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

345. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

346. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :

347. Poniższy rysunek przedstawia :

348. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

349. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi :

350. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi :

351. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

352. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55°, nie może przekraczać :

353. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40°, nie może przekraczać :

354. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50°, nie może przekraczać :

355. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65°, nie może przekraczać :

356. W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

357. W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

358. W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

359. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

360. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

361. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :

362. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

363. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

364. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

365. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :

366. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :

367. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top