BelarusianPolishRussianUkrainian

Żurawie przewoźne i przenośne HDS

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
4. 
Dozorem technicznym nazywamy :
5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :
8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :
12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :
20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in. :
27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :
29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
30. 
Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
34. 
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :
35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy ;
40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
41. 
Obowiązki obsługującego określone są :
42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
43. 
Jednostka dozoru technicznego jest :
44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
49. 
Decyzja wydana przez UDT :
50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :
53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
55. 
Instrukcja eksploatacji to :
56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
61. 
Obsługującemu nie wolno :
62. 
Formami dozoru technicznego są :
63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
70. 
Instrukcja stanowiskowa :
71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
74. 
Masa netto 1000 l wody wynosi ok :
75. 
Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :
76. 
Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :
77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
80. 
Do parametrów żurawia zaliczamy :
81. 
Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :
82. 
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
83. 
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :
84. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :
85. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie :
86. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :
87. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :
88. 
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych :
89. 
Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) :
90. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
91. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :
92. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
93. 
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób :
94. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :
95. 
Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
96. 
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go :
97. 
Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
98. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :
99. 
Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
100. 
W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :
101. 
Moment wywracający żurawia wzrasta :
102. 
W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :
103. 
Wysięg żurawia przeładunkowego :
104. 
Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego :
105. 
Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a :
106. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
107. 
Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez :
108. 
Wysięgnik teleskopowy żurawia :
109. 
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :
110. 
Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego :
111. 
Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ :
112. 
Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku :
113. 
Przedstawiony rysunek pokazuje :
114. 
Przedstawiony rysunek określa wskazania dla :
115. 
Przedstawiony rysunek określa wskazania :
116. 
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :
117. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :
118. 
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
119. 
Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
120. 
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
121. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :
122. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy :
123. 
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :
124. 
Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podporą jest :
125. 
Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
126. 
Blokada transportowa podpór żurawi służy do :
127. 
Sterowanie bezpośrednie to :
128. 
Sterowanie pośrednie to :
129. 
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :
130. 
Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :
131. 
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to :
132. 
Graniczne parametry zużycia haka określa :
133. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :
134. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :
135. 
Stan techniczny haka określa się na podstawie :
136. 
W celu regeneracji haka możemy :
137. 
Karta haka jest to :
138. 
Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to :
139. 
Podpora żurawia to :
140. 
Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed :
141. 
Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :
142. 
Kryteria zużycia lin to miedzy innymi :
143. 
Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane :
144. 
Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu :
145. 
Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z :
146. 
Elementy budowy haka to :
147. 
Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która :
148. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia :
149. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia :
150. 
Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest :
151. 
W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych :
152. 
O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy :
153. 
Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona :
154. 
Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :
155. 
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien :
156. 
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :
157. 
Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek :
158. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
159. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
160. 
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący :
161. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać :
162. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza :
163. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy :
164. 
Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest :
165. 
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :
166. 
O ile producent nie określa inaczej, skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić :
167. 
Do parametrów żurawia zaliczamy :
168. 
Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek :
169. 
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować :
170. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się :
171. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :
172. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg :
173. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg :
174. 
Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
175. 
Praca żurawia bez podpór :
176. 
Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest :
177. 
Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :
178. 
Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem :
179. 
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ :
180. 
Układanie podkładów pod podpory żurawia :
181. 
Podkładów pod podpory nie stosuje się :
182. 
Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może :
183. 
Podpory żurawia należy rozstawiać :
184. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu :
185. 
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :
186. 
Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu :
187. 
Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej :
188. 
Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z :
189. 
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV:
190. 
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV:
191. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :
192. 
Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest :
193. 
Dopuszczalną odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się :
194. 
Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest :
195. 
Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :
196. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy :
197. 
Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się :
198. 
W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?
199. 
Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia :
200. 
Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest :
201. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
202. 
Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia :
203. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi :
204. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi :
205. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza :
206. 
Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek :
207. 
W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaką pokonuje ładunek :
208. 
Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna :
209. 
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować :
210. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4 t :
211. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4 t :
212. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
213. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
214. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m :
215. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m :
216. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t :
217. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t :
218. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
219. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
220. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m :
221. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m :
222. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg :
223. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg :
224. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
225. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
226. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m :
227. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m :
228. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg :
229. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
230. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
231. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 7,2 m :
232. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg :
233. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg :
234. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
235. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
236. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,25 m :
237. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 17 m :
238. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
239. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T :
240. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T :
241. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi :
242. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
243. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T :
244. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T :
245. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg :
246. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg :
247. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
248. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
249. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,35 m :
250. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,35 m :
251. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg :
252. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg :
253. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
254. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
255. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13,9 m :
256. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,95 m :
257. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :
258. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :
259. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :
260. 
Trawersa służy do :
261. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
262. 
Skrót DOR oznacza :
263. 
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :
264. 
Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :
265. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
266. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
267. 
Na rysunku pokazana jest :
268. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (ha a) dla zawiesia dwucięgnowego :
269. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :
270. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :
271. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :
272. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
273. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
274. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
275. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :
276. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :
277. 
Poniższy rysunek przedstawia :
278. 
Poniższy rysunek przedstawia :
279. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
280. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
281. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
282. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
283. 
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
284. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
285. 
Zawiesie to :
286. 
Zawiesia możemy podzielić :
287. 
DOR zawiesia pasowego można określić :
288. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
289. 
Zawiesia łańcuchowe :
290. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy, a stosowany w zawiesiu może wynieść :
291. 
Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść :
292. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :
293. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
294. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
295. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
296. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
297. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :
298. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :
299. 
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
300. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a :
301. 
Kąty a i þ w odniesieniu do zawiesi:
302. 
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
303. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :
304. 
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest :
305. 
Poniższy rysunek przedstawia :
306. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :
307. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi :
308. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi :
309. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
310. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać :
311. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać :
312. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać :
313. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać :
314. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
315. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
316. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
317. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :
318. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
319. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :
320. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :
321. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
322. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
323. 
Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza :
324. 
Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza :
325. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry