BelarusianPolishRussianUkrainian

Konserwatorzy

Dzień dobry!

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
2. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
3. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji urządzenia konserwujący :
4. Jednostką dozoru technicznego jest :
5. Zakres badania UTB wykonywanego przez inspektora właściwej jednostki dozoru technicznego obejmuje m.in.:
6. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
7. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
8. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych ważne są na terenie :
9. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:
10. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
11. Dozorem technicznym nazywamy :
12. Deklaracja zgodności WE to :
13. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
14. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków konserwującego UTB :
15. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB wymagana jest dokumentacja uzupełniająca dla :
16. Obowiązkiem konserwatora jest m.in.:
17. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
18. Wykonanie uzgodnionej naprawy urządzenia technicznego obejmuje m.in.:
19. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
20. Terminy badań okresowych i doraźnych UTB określone są :
21. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez konserwatorów urządzeń technicznych może wynikać :
22. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB należy dołączyć m.in.:
23. Jednostką długości zgodną z układem SI jest :
24. Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących w pomieszczeniach zamkniętych (z pominięciem urządzeń do przemieszczania osób) należy wykonywać nie rzadziej niż :
25. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
26. Urządzenie przedstawione do badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT powinno :
27. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
28. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
29. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
30. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
31. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
32. Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje m.in.:
33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
34. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji mogą zostać cofnięte przez :
35. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
36. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
37. Kandydat na konserwatora urządzenia technicznego musi :
38. Resurs urządzenia to :
39. Deklaracja zgodności WE to :
40. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
41. W przypadku przekroczenia resursu UTB :
42. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :
43. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w :
44. Wykonanie pomiarów elektrycznych odnotowuje się w :
45. Zawartość dokumentacji uzupełniającej wynika z :
46. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
47. Konserwującemu nie wolno :
48. Czynności konserwujących nie wykonuje się dla UTB, które :
49. Obowiązki konserwującego określone są :
50. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:
51. Wniosek o badanie urządzenia technicznego można złożyć :
52. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:
54. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :
55. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych są :
56. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
57. Która z przedstawionych napraw wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego :
58. Badanie doraźno – eksploatacyjne wykonuje się m.in:
59. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:
60. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w :
61. O ile wytwórca nie określi inaczej przegląd stanu konstrukcji nośnej w tym i połączeń rozłącznych i nierozłącznych UTB konserwator wykonuje nie rzadziej niż raz na:
62. Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji może wykonywać przeglądy konserwacyjne :
63. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
64. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
65. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać :
66. Obowiązek sporządzenia dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu UTB spoczywa na :
67. W przypadku nieprzestrzegania przez konserwatora przepisów o dozorze technicznym :
68. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
69. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
70. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:
71. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:
72. Decyzja wydana przez UDT :
73. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:
74. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
75. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:
76. Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności konserwacyjnych są zawarte w :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry