BelarusianPolishRussianUkrainian

Żurawie samojezdne

Dzień dobry!

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
4. Dozorem technicznym nazywamy :
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać :
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący :
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku, eksploatujący :
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
19. Nieszczęśliwy wypadek to :
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy :
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
30. Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są :
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
43. Jednostką dozoru technicznego jest :
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
49. Decyzja wydana przez UDT :
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
55. Instrukcja eksploatacji to :
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
60. Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
61. Obsługującemu nie wolno :
62. Formami dozoru technicznego są :
63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
70. Instrukcja stanowiskowa :
71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, obsługujący :
72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :
73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
74. Masa netto 1000 l wody wynosi od :
75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy, wynosi :
76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy, wynosi :
77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
80. Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?
81. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed :
82. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
83. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :
84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest :
85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie :
86. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :
87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :
88. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych :
89. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) :
90. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się :
91 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
92. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest :
93. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
94. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia :
95. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej do :
96. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
97. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :
98. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :
99. Łącznik bezpieczeństwa STOP jest :
100. Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :
101. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi :
102. W skład mechanizmu podnoszenia żurawia wchodzi :
103. Moment wywracający żurawia wzrasta :
104. W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego :
105. Moment ustalający żurawi samojezdnych :
106. Rozstawione podpory żurawia samojezdnego :
107. Kolumna obrotowa żurawia :
108. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
109. Zmiana wysięgu może być realizowana przez :
110. Wysięgnik teleskopowy żurawia :
111. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :
112. Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego :
113. Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ :
114. Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :
115. Przedstawiony rysunek pokazuje :
116. Przedstawiony rysunek określa wskazania :
117. Przedstawiony rysunek określa wskazania :
118. Przedstawiony symbol graficzny określa :
119. Który z symboli określa ilość pasm lin zbloczy hakowych?
120. Przedstawiony rysunek określa wskazania :
121. Przedstawiony rysunek określa wskazania :
122. Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o :
123. Przedstawiony rysunek informuje operatora o :
124. Przedstawiony rysunek informuje operatora o :
125. Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o :
126. Paląca się kontrolka informuje operatora o :
127. Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
128. Wychylenie dźwigni w kierunku 1 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
129. Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
130. Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje :
131. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o :
132. Praca żurawiem samojezdnym z pęknięta podpora jest :
133. Gdzie w żurawiu znajduje się wyłącznik STOP?
134. Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?
135. Blokada transportowa podpór żurawi służy do :
136. Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :
137. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza :
138. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi samojezdnych to :
139. Graniczne parametry zużycia haka określa :
140. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :
141. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :
142. Stan techniczny haka określa się na podstawie :
143. W celu regeneracji haka można :
144. Karta haka to :
145. Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach samojezdnych to :
146. Podpora żurawia to :
147. Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed :
148. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny :
149. Podstawową różnicą między żurawiem samojezdnym, a przenośnym jest to, że :
150. Co to jest "krawędź wywrotu" :
151. Diagram udźwigu żurawia jest to :
152. Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowane są z :
153. Kryteria zużycia lin to między innymi :
154. Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :
155. Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :
156. W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :
157. Żurawiem samojezdnym nie jest żuraw z rysunków :
158. W jaki sposób zabezpiecza się haki przed wypadnięciem ze zblocza?
159. Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowicą wysięgnika?
160. Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?
161. Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?
162. Wciągarka mechanizmu podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowana jest z :
163. Jakie zabezpieczenia są stosowane w budowie żurawi samojezdnych?
164. Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :
165. Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku dół zabezpiecza przed :
166. Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :
167. Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien :
168. Po zadziałaniu łącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :
169. Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra :
170. Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :
171. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :
172. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :
173. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje :
174. Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu samojezdnym :
175. Sprawdzanie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy :
176. Praca żurawiem samojezdnym podczas burzy jest?
177. Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować :
178. Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona :
179. Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem :
180. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :
181. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :
182. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ :
183. Zmiana konfiguracji żurawia poprzez zmianę balastu ma wpływ na :
184. Po zmianie masy przeciwwagi operator powinien :
185. Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia :
186. Układanie podkładów pod podpory żurawia :
187. Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać :
188. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy operator powinien :
189. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :
190. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od :
191. Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu :
192. Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej :
193. Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 KV :
194. Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV :
195. Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 do 30 KV :
196. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :
197. Eksploatacja żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości granicznej jest :
198. Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne :
199. Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :
200. O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :
201. Podczas rozładunku materiałów z przyczepy samochodu operator ma obowiązek upewnić się czy :
202. Przed podjęciem prac rozładunkowych operator żurawia ma obowiązek :
203. W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?
204. Podnoszenie ładunków hakiem żurawia bez osprzętu dodatkowego (zawiesi) jest :
205. Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest :
206. Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator :
207. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy operator :
208. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :
209. Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :
210. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :
211. Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawia może objawiać się :
212. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :
213. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :
214. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterowniczego żurawia operator sprawdza :
215. Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :
216. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia :
217. Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek :
218. Nadmiernie rozbujany (rozkołysany) ładunek może spowodować :
219. Informację dotyczącą masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera :
220. Obowiązkiem operatora żurawia jest :
221. Na udźwig żurawia ma wpływ :
222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
223. Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zabalastowaniu żurawia masą wynoszącą :
224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 12 m, przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%) :
225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 10,2 t, przy długości wysięgnika 29 m (wysięgnik 46/46/46/46/46%) :
226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :
227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m, przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%) :
228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m, przy długości wysięgnika 27,3 m (wysięgnik 92/46/46/46%)?
231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można przetransportować na odległość 7 m, przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%, olinowanie 3 pasma) :
232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 5 m, przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie) :
233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%) :
234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%) :
235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :
236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%) :
237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
239. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t :
240. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t :
241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m :
242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m :
243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m :
244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
245. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
246. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m :
247. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 7 m :
248. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m :
249. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t :
250. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 800 kg :
251. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t :
252. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 15 t :
253. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
254. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
255. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m :
256. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :
257. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :
258. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t :
259. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
260. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
261. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
262. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m, przy długości wysięgnika 30,4 m :
263. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m, przy długości wysięgnika 60 m (wysięgnik 100/100/100/100/100%) :
264. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m, przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%) :
265. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy, długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%) :
266. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%) :
267. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 34 t, przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%) :
268. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
269. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
270. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 23,1 t :
271. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t :
272. Maksymalny udźwig wynoszący 97 t można podnieść żurawiem z wysięgnikiem teleskopowanym w konfiguracji :
273. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 28 m :
274. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m :
275. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
276. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
277. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m :
278. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 15 m :
279. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m :
280. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t :
281. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg :
282. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 6100 kg :
283. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
284. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
285. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi :
286. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi :
287. Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 30,4 m może przetransportować na odległość 10 m ładunek o maksymalnej masie :
288. W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6,6 t :
289. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m :
290. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można przetransportować na odległość 16 m :
291. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m :
292. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
293. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5 m) wynosi :
294. W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 15,1 t (wysięgnik 25,0 m) wynosi :
295. Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie :
296. Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 m może przetransportować na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie :
297. W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o masie 20 t przy długości wysięgnika większej niż 13,8 m :
298. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
299. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
300. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
301. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
302. Trawersa służy do :
303. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
304. Skrót DOR oznacza :
305. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :
306. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
307. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
308. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
309. Na rysunku pokazana jest :
310. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :
311. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :
312. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :
313. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego :
314. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
315. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
316. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego : ...........
317. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :
318. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :
319. Poniższy rysunek przedstawia :
320. Poniższy rysunek przedstawia :
321. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
322. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
323. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
324. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
325. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
326. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
327. Zawiesie to :
328. Zawiesia możemy podzielić :
329. DOR zawiesia pasowego można określić :
330. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
331. Zawiesia łańcuchowe :
332. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :
333. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść :
334. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :
335. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
336. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
337. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
338. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
339. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :
340. O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :
341. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
342. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :
343. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :
344. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
345. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :
346. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :
347. Poniższy rysunek przedstawia :
348. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :
349. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi :
350. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi :
351. W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
352. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55°, nie może przekraczać :
353. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40°, nie może przekraczać :
354. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50°, nie może przekraczać :
355. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65°, nie może przekraczać :
356. W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
357. W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
358. W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
359. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :
360. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
361. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :
362. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :
363. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
364. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
365. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :
366. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :
367. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry