BelarusianPolishRussianUkrainian

Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Dzień dobry!

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
4. Dozorem technicznym nazywamy :
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać :
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący :
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku, eksploatujący :
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
19. Nieszczęśliwy wypadek to :
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy :
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
30. Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są :
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
43. Jednostką dozoru technicznego jest :
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
49. Decyzja wydana przez UDT :
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
55. Instrukcja eksploatacji to :
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
60. Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
61. Obsługującemu nie wolno :
62. Formami dozoru technicznego są :
63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
70. Instrukcja stanowiskowa :
71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, obsługujący :
72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :
73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
74. Masa netto 1000 l wody wynosi od :
75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy, wynosi :
76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy, wynosi :
77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
80. Wciągarka to :
81. Wciągnik to :
82. Wciągarkę przedstawia obraz :
83. Wciągnik przedstawia obraz :
84. Częściami składowymi wciągnika są :
85. Zderzaki to :
86. We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować :
87. We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować :
88. Odboje to :
89. Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie :
90. Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie :
91. Lina zbudowana jest z :
92. Rdzeń liny jest oznaczony numerem :
93. Splotka liny jest oznaczona numerem :
94. Linę sześciosplotkową przedstawia obraz :
95. Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to :
96. Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch :
97. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą :
98. Zapadka w zbloczu hakowym to :
99. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest :
100. Luzownik może służyć :
101. Wskazana na zdjęciu część wciągarki to :
102. Nazwij część wskazaną na zdjęciu :
103. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wciągników są :
104. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są :
105. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie Iinowym ?
106. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego ?
107. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się :
108. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :
109. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" :
110. Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to :
111. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :
112. Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone :
113. Skrót GNP to :
114. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :
115. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP ?
116. W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra ?
117. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być :
118. Do podstawowych parametrów wciągnika należy :
119. Istotnym kryterium zużycia haka jest :
120. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :
121. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi :
122. Pęknięta splotka Iiny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, że :
123. W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien :
124. Obsługującemu zabrania się :
125. Sprawdzanie działania łączników krańcowych :
126. Próbę hamulca przeprowadza się :
127. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :
128. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :
129. Po zakończonej pracy zblocze hakowe :
130. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?
131. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?
132. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?
133. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
134. Kiedy powinno stosować się trawersę ?
135. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte ?
136. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru ?
137. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki ?
138. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :
139. Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :
140. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
141. Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :
142. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra, operator powinien :
143. Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy :
144. Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to :
145. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :
146. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych ww. wciągarkach dwubiegowych ?
147. Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia ?
148. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :
149. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek, gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie :
150. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi :
151. Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie :
152. Ładunki wolno składować :
153. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :
154. Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia :
155. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki :
156. Wciągnikiem lub wciągarką nie można podnosić ładunków :
157. Ocena stanu techniczny haka :
158. Obsługujący podejmując ładunek :
159. Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest :
160. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do :
161. Łańcuch nośny powinien być smarowany :
162. Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej) :
163. Wyjęcie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko :
164. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
165. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
166. Poniższy rysunek przedstawia cechę :
167. Trawersa służy do :
168. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
169. Skrót DOR oznacza :
170. Ładunek na haku dwurożnym zawieszamy :
171. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :
172. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
173. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :
174. Na rysunku pokazana jest :
175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :
176. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :
177. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :
178. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :
179. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
181. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
182. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :
183. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :
184. Poniższy rysunek przedstawia :
185. Poniższy rysunek przedstawia :
186. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
187. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
188. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
189. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
190. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
191. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
192. Zawiesie to :
193. Zawiesia możemy podzielić :
194. DOR zawiesia pasowego można określić :
195. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
196. Zawiesia łańcuchowe :
197. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść :
198. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść :
199. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy :
200. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
201. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
202. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
203. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
204. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :
205. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu Iinowym wynosi :
206. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji ?
207. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa :
208. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi :
209. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
210. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :
211. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :
212. Poniższy rysunek przedstawia :
213. Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia wynosi :
214. Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi :
215. Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi :
216. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
217. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55°, nie może przekraczać :
218. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40°, nie może przekraczać :
219. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50°, nie może przekraczać :
220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65°, nie może przekraczać :
221. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
222. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
223. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
224. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :
225. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
226. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :
227. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
228. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
229. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia, można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
230. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza :
231. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza :
232. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry