BelarusianPolishRussianUkrainian

podesty ruchome przejezdne

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
4. 
Dozorem technicznym nazywamy :
5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :
8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :
20. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
21. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
22. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
23. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
24. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
25. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in. :
26. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
27. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy :
28. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
29. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
30. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
31. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
32. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
33. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
34. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
35. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
36. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
37. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
38. 
Przeciążanie LJTB w trakcie pracy :
39. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
40. 
Obowiązki obsługującego określone są :
41. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
42. 
Jednostką dozoru technicznego jest :
43. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
44. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
45. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych :
46. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
47. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
48. 
Decyzja wydana przez UDT :
49. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
50. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
51. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :
52. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
53. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
54. 
Instrukcja eksploatacji to :
55. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
56. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
57. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
58. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych jest :
59. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
60. 
Formami dozoru technicznego są :
61. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
62. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
63. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
64. 
Instrukcja stanowiskowa :
65. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, obsługujący :
66. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
67. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
68. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
69. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
70. 
Wysięg podestu to :
71. 
Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest :
72. 
0 ile wytwórca nie określi inaczej, przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż :
73. 
Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są :
74. 
Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która :
75. 
W przypadku podestów, gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać :
76. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalny udźwig podestu :
77. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej :
78. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ poprawne parametry pracy podestu :
79. 
Przedstawiony rysunek określa :
80. 
Przedstawiony rysunek określa :
81. 
Przedstawiony rysunek określa :
82. 
Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza :
83. 
Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest :
84. 
Przedstawiony rysunek określa :
85. 
Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza :
86. 
Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego, realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej, po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :
87. 
Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego, realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej, po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą :
88. 
Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu :
89. 
Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się :
90. 
Przedstawiony rysunek określa :
91. 
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje :
92. 
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje :
93. 
Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje :
94. 
Przedstawiony symbol określa :
95. 
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą, to oznaczony na rysunku element :
96. 
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to :
97. 
Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych :
98. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :
99. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :
100. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
101. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
102. 
Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest :
103. 
Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego :
104. 
Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ :
105. 
Podpory podestów ruchomych mają za zadanie :
106. 
Kolumna obrotowa podestu :
107. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
108. 
Zmiana wysięgu może być realizowane przez :
109. 
Wysięgnik teleskopowy podestu :
110. 
Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed :
111. 
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
112. 
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach :
113. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest :
114. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu :
115. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to :
116. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza :
117. 
Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów :
118. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
119. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest :
120. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
121. 
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób :
122. 
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej :
123. 
W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
124. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala :
125. 
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :
126. 
Co to jest "krawędź wywrotu"?
127. 
Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi :
128. 
Podesty ruchome są przeznaczone do :
129. 
Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :
130. 
Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to :
131. 
Korekty rozstawienia podpór można dokonać :
132. 
Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej :
133. 
Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycję transportową zabezpiecza przed :
134. 
Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym :
135. 
Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej :
136. 
Na platformie roboczej mogą znajdować się :
137. 
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
138. 
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
139. 
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :
140. 
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od :
141. 
Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu :
142. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu :
143. 
Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej :
144. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi ;
145. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi :
146. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi :
147. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych :
148. 
Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest :
149. 
Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest :
150. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ prawidłowe parametry podestu :
151. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ prawidłowe parametry podestu :
152. 
Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku :
153. 
W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza :
154. 
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :
155. 
Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że :
156. 
Sprawne dźwignie sterujące :
157. 
W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania :
158. 
W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy :
159. 
Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien :
160. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się :
161. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi :
162. 
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu :
163. 
Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to :
164. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu, operator sprawdza m.in. :
165. 
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy :
166. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać :
167. 
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :
168. 
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator :
169. 
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator :
170. 
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany :
171. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :
172. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi :
173. 
Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy :
174. 
Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego :
175. 
Układanie podkładów pod podpory podestu :
176. 
Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy, operator powinien :
177. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać :
178. 
Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się :
179. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
180. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
181. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
182. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m :
183. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m :
184. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :
185. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :
186. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :
187. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
188. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
189. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
190. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m :
191. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :
192. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :
193. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m :
194. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg, uniesionej na wysokość 22 m:
195. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230 kg, uniesionej na wysokość 17 m :
196. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg, uniesionej na wysokość 14 m:
197. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg, uniesionej na wysokość 18 m :
198. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
199. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
200. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
201. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m :
202. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :
203. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m :
204. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m :
205. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg, uniesionej na wysokość 22 m :
206. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg, uniesionej na wysokość 17 m :
207. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 115 kg, uniesionej na wysokość 14 m :
208. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg, uniesionej na wysokość 18 m :
209. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
210. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m :
211. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m :
212. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :
213. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
214. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
215. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m :
216. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m :
217. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :
218. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg :
219. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240 kg :
220. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
221. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
222. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
223. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
224. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m :
225. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :
226. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalną dopuszczalną ilość osób, jaką można podnieść na wysokość 24 m :
227. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalną dopuszczalną ilość osób, jaką można podnieść na wysokość 18 m, przy wysięgu 10 m :
228. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg :
229. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
230. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
231. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu, w odległości 6 m od osi obrotu :
232. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu, w odległości 8 m od osi obrotu :
233. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg :
234. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg :
235. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg :
236. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
237. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :
238. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa :
239. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy, wskaż poprawne parametry pracy podestu :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry