BelarusianPolishRussianUkrainian

wózki widłowe

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
4. 
Dozorem technicznym nazywamy :
5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :
7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać :
8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy :
12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący :
13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku, eksploatujący :
15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :
20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
23. 
Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:
27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy :
29. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
30. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
31. 
Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
32. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. 
Obowiązki obsługującego określone są :
42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
43. 
Jednostką dozoru technicznego jest :
44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
49. 
Decyzja wydana przez UDT :
50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :
53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
55. 
Instrukcja eksploatacji to :
56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
57. 
Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
60. 
Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
61. 
Obsługującemu nie wolno :
62. 
Formami dozoru technicznego są :
63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
70. 
Instrukcja stanowiskowa :
71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, obsługujący :
72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
74. 
Masa netto 1000 l wody wynosi od :
75. 
Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy, wynosi :
76. 
Masa 60 kartonów po 20 kg każdy, wynosi :
77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
80. 
Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
81. 
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed :
82. 
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest :
83. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :
84. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie :
85. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się :
86. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :
87. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :
88. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :
89. 
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu :
90. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego :
91. 
W przypadku wzrostu ciśnienia, nadmiar oleju odprowadzany jest :
92. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa :
93. 
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym :
94. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :
95. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :
96. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :
97. 
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych :
98. 
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku :
99. 
Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to :
100. 
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji :
101. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :
102. 
Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni :
103. 
Widząc świecąca się kontrolkę operator :
104. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu, spowoduje:
105. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje :
106. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora, muszą być wyposażone w :
107. 
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego, może być realizowane przez :
108. 
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi :
109. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora, mogą być wyposażone w maszt typu :
110. 
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
111. 
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
112. 
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych, stosowane są butle gazowe :
113. 
W wózkach podnośnikowych, łańcuch mechanizmu podnoszenia jest :
114. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
115. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
116. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
117. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :
118. 
Zapalona lub migająca lampka kontrolna :
119. 
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym, operator powinien :
120. 
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez :
121. 
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny :
122. 
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka :
123. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje :
124. 
Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł, jest dozwolona w przypadku gdy :
125. 
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to :
126. 
Który z elementów wyposażenia, zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
127. 
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza :
128. 
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda, wynosi :
129. 
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :
130. 
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry, może być spowodowany :
131. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać :
132. 
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :
133. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :
134. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu, nie powinno przekroczyć :
135. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym, nie powinna przekroczyć :
136. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym, nie powinna przekroczyć :
137. 
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi :
138. 
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek, podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi :
139. 
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać :
140. 
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje :
141. 
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać :
142. 
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje :
143. 
Akumulatory kwasowe można ładować :
144. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka :
145. 
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest :
146. 
Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna :
147. 
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :
148. 
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej, operator wózka ma obowiązek :
149. 
Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać :
150. 
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera :
151. 
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do :
152. 
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować :
153. 
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma :
154. 
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi :
155. 
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza :
156. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka :
157. 
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :
158. 
Po zakończeniu pracy operator powinien :
159. 
Sprawne dźwignie sterujące :
160. 
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje :
161. 
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w :
162. 
Podczas próby hamulca zasadniczego, maszt powinien być w pozycji :
163. 
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać :
164. 
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien :
165. 
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien :
166. 
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien :
167. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator :
168. 
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać, jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując :
169. 
Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców :
170. 
Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien :
171. 
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje :
172. 
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy :
173. 
Ładunek należy transportować :
174. 
Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator :
175. 
Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator :
176. 
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest :
177. 
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator powinien :
178. 
Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem, należy :
179. 
Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany :
180. 
Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy :
181. 
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C :
182. 
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C :
183. 
W oparciu o tabelę określ, jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału :
184. 
W oparciu o tabelę określ, na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar, dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm :
185. 
Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać :
186. 
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych, operator powinien :
187. 
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
188. 
Przyczyną utraty stateczności wózka może być :
189. 
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona :
190. 
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem, należy sprawdzić funkcjonowanie :
191. 
Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy :
192. 
Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą, operator powinien sprawdzić :
193. 
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy :
194. 
Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka :
195. 
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy :
196. 
Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły :
197. 
W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator :
198. 
W chwili wywracania się wózka należy :
199. 
Wózek może stracić stateczność na skutek :
200. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić :
201. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi :
202. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł, zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
203. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł, zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
204. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł, zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
205. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł, zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :
206. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi :
207. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony A :
208. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony B :
209. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony A :
210. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony B :
211. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony A :
212. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony B :
213. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony A :
214. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego od strony B :
215. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego z kierunku A :
216. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego z kierunku A :
217. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :
218. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :
219. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :
220. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego z kierunku A :
221. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego z kierunku B :
222. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego z kierunku A :
223. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku, pobranego z kierunku B :
224. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m :
225. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m :
226. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m :
227. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 2 m x 2 m :
228. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek, określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B :
229. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony A :
230. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony B :
231. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :
232. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :
233. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B :
234. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, maksymalny udźwig wózka podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm :
235. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, maksymalny udźwig wózka podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm :
236. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ, maksymalny udźwig wózka podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm :
237. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B :
238. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A :
239. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony B :
240. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony A :
241. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony A :
242. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony B :
243. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony A :
244. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ, maksymalną masę ładunku pobranego od strony B :
245. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o :
Przewiń do góry