Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

1.000,00

Zajęcia będą realizowane Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 29, II Pietro
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:
1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;
2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

Zadzwoń po szczegóły: 503 857 355

Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu.
Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy w firmie P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski ul. Kolonie 1A, 07-106 Miedzna oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem wykładowcy, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadza symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego.

Sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, wyposażone są w plansze szkoleniowe, rzutnik pisma umożliwiający wykorzystanie prezentacji szkoleniowych.
Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację.

III. Cel kształcenia

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

IV. Uczestnicy kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

V. Forma zaliczenia
Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.
Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zajęcia będą realizowane w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 29, II Piętro

Scroll to Top