BelarusianPolishRussianUkrainian

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Dzień dobry!

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :
2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :
3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :
4. 
Dozorem technicznym nazywamy :
5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :
6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :
7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :
8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :
9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :
10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy :
11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy :
12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :
13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :
14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :
15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :
16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :
17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :
18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :
19. 
Nieszczęśliwy wypadek to :
20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :
21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :
22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :
23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :
24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :
25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :
26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in. :
27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :
28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę, gdy :
29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :
30. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :
31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :
33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :
34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :
35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :
36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :
37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :
38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy :
40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :
41. 
Obowiązki obsługującego określone są :
42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :
43. 
Jednostką dozoru technicznego jest :
44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :
45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :
46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :
47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :
48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :
49. 
Decyzja wydana przez UDT :
50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :
51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :
52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne :
53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :
54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :
55. 
Instrukcja eksploatacji to :
56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :
57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :
58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :
59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :
60. 
Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :
61. 
Obsługującemu nie wolno :
62. 
Formami dozoru technicznego są :
63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :
64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :
65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :
66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest :
67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :
68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :
69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :
70. 
Instrukcja stanowiskowa :
71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :
72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :
73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :
74. 
Masa netto 1000 I wody wynosi ok :
75. 
Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :
76. 
Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :
77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :
78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :
79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :
80. 
Po zmianie miejsca lokalizacji żurawia wieżowego :
81. 
Żuraw wieżowy to żuraw :
82. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących uprawniają do :
83. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi wieżowych są wykonywane :
84. 
Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :
85. 
Wysięg żurawia wieżowego to :
86. 
Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :
87. 
Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego :
88. 
Zmiana wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :
89. 
Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :
90. 
Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :
91. 
Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?
92. 
Sposób posadowienia żurawia wynika z :
93. 
Posadowienie żurawia musi być wykonane :
94. 
Wieże żurawi wieżowych :
95. 
Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika muszą być :
96. 
Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :
97. 
Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :
98. 
W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :
99. 
Kolumna obrotowa żurawia :
100. 
Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :
101. 
Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :
102. 
Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :
103. 
Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :
104. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :
105. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :
106. 
Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :
107. 
Łącznik główny zasilania żurawia powinien :
108. 
"Blokada zerowa“ to :
109. 
Przedstawiony rysunek określa :
110. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :
111. 
Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :
112. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
113. 
Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :
114. 
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :
115. 
Przeciążenie żurawia to :
116. 
Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :
117. 
Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :
118. 
Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :
119. 
Łącznik krańcowy to :
120. 
Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w włączniki krańcowe :
121. 
Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie :
122. 
Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany w żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :
123. 
Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :
124. 
Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :
125. 
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :
126. 
Graniczne parametry zużycia haka określa :
127. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :
128. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :
129. 
Stan techniczny haka określa się na podstawie :
130. 
W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :
131. 
Karta haka jest to :
132. 
Diagram udźwigu żurawia to :
133. 
Termin "splotka" oznacza :
134. 
Liny stalowe mają zastosowanie między innymi w mechanizmach :
135. 
Kryteria zużycia Iin to między innymi :
136. 
Dopuszczalną ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :
137. 
Stabilizator zblocza hakowego to :
138. 
Przedstawiony rysunek dotyczy :
139. 
Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :
140. 
Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :
141. 
W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :
142. 
W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :
143. 
Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :
144. 
Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :
145. 
Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :
146. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczną próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :
147. 
O ile wytwórca nie określi inaczej statyczną próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :
148. 
Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :
149. 
Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :
150. 
W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :
151. 
W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :
152. 
Sprawne dźwignie sterujące :
153. 
W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :
154. 
Wyłącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :
155. 
Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP, który jest wywołany przez :
156. 
W oparciu o przedstawiony diagram, określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m z ładunkiem 5570 kg, wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :
157. 
W oparciu o przedstawiony diagram, określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m z ładunkiem 4630 kg, wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne:
158. 
Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?
159. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :
160. 
Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :
161. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra, powinien :
162. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra, powinien :
163. 
Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :
164. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra, powinien :
165. 
Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego, powinien :
166. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy :
167. 
Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :
168. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :
169. 
Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :
170. 
W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :
171. 
Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :
172. 
Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :
173. 
Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :
174. 
Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?
175. 
Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada :
176. 
Praca żurawia wieżowego jest zabroniona :
177. 
W oparciu o przedstawiona tabelę, wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :
178. 
W oparciu o przedstawioną tabelę, wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia, prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :
179. 
Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :
180. 
W oparciu o przedstawioną tabelę, wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :
181. 
W oparciu o przedstawioną tabelę, wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia, prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :
182. 
Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :
183. 
W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy :
184. 
Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :
185. 
Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :
186. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
187. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
188. 
Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :
189. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m:
190. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 33 m, przy długości wysięgnika 55 m :
191. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg, przy długości wysięgnika 45 m:
192. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t, przy długości wysięgnika 55 m :
193. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :
194. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
195. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
196. 
Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :
197. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m, przy długości wysięgnika 50 m :
198. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 30 m, przy długości wysięgnika 55 m :
199. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t, przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie) :
200. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t, przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem) :
201. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :
202. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :
203. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego :
204. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
205. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
206. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 40 m :
207. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 22 m :
208. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg :
209. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t :
210. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu :
211. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
212. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
213. 
Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy, przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości :
214. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m, przy długości wysięgnika 42 m :
215. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m, przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :
216. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg, przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :
217. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t, przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :
218. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :
219. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :
220. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
221. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
222. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż poprawne parametry pracy żurawia :
223. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :
224. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :
225. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie) :
226. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem) :
227. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego :
228. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego :
229. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :
230. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :
231. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę :
232. 
Trawersa służy do :
233. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :
234. 
Skrót DOR oznacza :
235. 
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :
236. 
Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :
237. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego :
238. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego :
239. 
Na rysunku pokazana jest :
240. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :
241. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :
242. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :
243. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :
244. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego :
245. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
246. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :
247. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :
248. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest prawidłowy :
249. 
Poniższy rysunek przedstawia :
250. 
Poniższy rysunek przedstawia :
251. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
252. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :
253. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :
254. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :
255. 
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :
256. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :
257. 
Zawiesie to :
258. 
Zawiesia możemy podzielić :
259. 
DDR zawiesia pasowego można określić :
260. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :
261. 
Zawiesia łańcuchowe :
262. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść :
263. 
Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść :
264. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest nieprawidłowy :
265. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :
266. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :
267. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
268. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :
269. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :
270. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu Iinowym wynosi :
271. 
Które z poniższych uszkodzeń, dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
272. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α :
273. 
Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi :
274. 
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :
275. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :
276. 
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :
277. 
Poniższy rysunek przedstawia :
278. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :
279. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym [3 60° wynosi :
280. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kacie wierzchołkowym B 45° wynosi :
281. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, wskaż poprawny sposób zamocowania haka :
282. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać :
283. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać :
284. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać :
285. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać :
286. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
287. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
288. 
W oparciu o przedstawiony rysunek, określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :
289. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :
290. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :
291. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych :
292. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :
293. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :
294. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :
295. 
Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza :
296. 
Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza :
297. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry